چاپ |  بستن پنچره


  امروز: پنجشنبه 3 فروردين 1402

:: مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 5 بهمن و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه 6 بهمن برگزار می شود.
منبع:
تاريخ درج: شنبه 30 دی 1391

متن کامل :آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8  سال ( 
 

1- اين مسابقات روز پنج شنبه در تاريخ 5/11 /91 راس ساعت 16 در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 8 سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين مي گردد، چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1          ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط     1          د   : بوخ هولز متوسط         2   

 6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +        250000     ريال

   نفر دوم     : مدال نقره   +        200000     ريال

   نفر سوم    : مدال برنز   +        150000     ريال

   نفر چهارم :                          100000      ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه جايزه ايي به رسم يادبود اهدا مي شود .

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر جايزه اهدا مي شود

 

7- وروديه مسابقات 70000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير 8  سال  11/10/83  به بعد

 

 

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

)زير 16 سال(

 

1- اين مسابقات روز جمعه در تاريخ 6/11/91 راس ساعت 9:30  در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 16  سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در 6  دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين مي گردد، چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1            ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط      1            د   : بوخ هولز متوسط        2   

6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +        250000        ريال

   نفر دوم     : مدال نقره   +        200000       ريال

   نفر سوم   : مدال برنز           150000        ريال

   نفر چهارم:                           100000        ريال

 

 

7- وروديه مسابقات 70000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير 16 سال  11/10/ 75 به بعد

 

 
 

چاپ |  بستن پنچره